shutterstock_672848266

İŞ HUKUKU

Akbulut Hukuk Bürosu

Aydın'da İş Davası Avukatı

Aydın'da İş avukatı, Aydın Barosuna kayıtlı olup, çoğunlukla Aydın'daki müvekkillerinin adalet ihtiyacını gidermek için hizmet veren avukattır; Akbulut Hukuk Bürosu olarak iş hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi iş hukuku avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz. Aydın İş Davası Avukatı olarak Aydın'da ve Efeler İşçi Avukatı, Kuşadası İşçi Avukatı, Nazilli İşçi Avukatı, Söke İşçi Avukatı, Didim İşçi Avukatı, olarak tüm ilçelerde hizmet sağlıyoruz.

Aydın'da En İyi İş Hukuku Avukatı Diye Bir Şey Var Mıdır?

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden Aydın'da en iyi işçi avukatı ve Aydın'da en iyi işveren avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

İş Hukuku Avukatı hizmetimiz kapsamında şu bilgileri vermemiz mümkündür; Bireysel iş hukuku, genel itibari ile küçük işletmelerde var olan ve hizmet akdi ( Sözleşmesi ) ile başlayan işçi – işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlar. Bireysel iş hukuku, ücret, çalışma koşulları, hizmet akdi, ikramiye, ek ücretler, sosyal haklar, komisyonlar, tazminat ya da işten ayrılma gibi durumları konu alır.

Toplu iş hukuku ise, genel itibari ile büyük işletmelerde var olan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı ile büyük işletmelerde işçi – işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edildiği ( sendika ) iş yerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar,  sendikaya üyelik toplu sözleşme gibi konular ise, toplu iş hukukuna temel olmuş konulardır. 

İş Davaları

Yukarıda verilen tanımlamalarda ve bizlerin Aydın’da İş Hukuku Avukatı hizmeti kapsamında, iş hukukunun konusunun işçi ve işveren uyumunun sağlanması olduğu belirtilebilir. Ancak, iş hukuku ve İş Kanununa rağmen, bu uyumun her zaman sağlanabildiğini söylemek mümkün değildir. Bu sebeple de mağdur olan tarafın haklarının güvence altına alınabilmesi amacı ile İş Mahkemelerinde iş davası açılmaktadır. İş Mahkemelerinin kanunda yer alan tanımı ise şu şekildedir; 

“7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre İş Mahkemesi; iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. davalara bakmakla görevli olan Hukuk Mahkemesidir.”

İş mahkemelerinin açılmasının en temel nedeni, işçi ile işveren arasındaki sorunun giderilememesi ve bu bağlamda uzlaşmaya gidilemediği için işçinin haklarını alamaması ya da kötü muameleye maruz kalmasıdır. Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalan işçinin, hakkını aramak amacı ile bizlere gelerek İş Hukuku Avukatı ya da danışmanlığı hizmeti talebinde bulunması mümkündür. Bu bağlamda ele alınabilecek;

 • İşçi ve işveren arasında var olan anlaşmazlıklar ve 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taraf olduğu bilinen anlaşmazlıklar, 

En genel tanım itibari ile iş hukukunun – iş kanunun temelini oluşturmaktadır. 

Çoğu kişinin yanılmasına ve bu bağlamda mağduriyet yaşamasına sebep olan durum, genel itibari ile yaşanılan bölgede İş Mahkemesinin bulunmuyor olmasıdır. İş mahkemelerinin karar mercii iş mahkemesi olsa da bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemesine başvurulması ve bu bağlamda hak talebinde bulunulması mümkündür.

İş Davası Türleri
 • İşe İade Davası

Aydın’da İş Hukuku Avukatı ve İşçi Avukatı olarak hizmetlerimiz kapsamında, işçi ile işveren arasında kurulduğu bilinen iş ilişkisinin karşılıklı olarak hem işçiye hem de işverene borç ve haklar yüklediği bilinmektedir. Bazı durumlarda ise, bu borç ve hakların devam ettirilmesi olağanın dışına çıkmaktadır. Böyle durumlarda ise, iş yürütmek mümkün olmadığı için iş akdinin sonlandırılması gereklidir. 

Kanun nezdinde işverenin iş akdini sonlandırması sınırlandırılmıştır. Bu, işçinin haklarının korunmasının doğal bir sonucudur. İşveren tarafından Kanunda belirlenen kapsamda feshedilmeyen iş akdine ilişkin olarak işçinin haklarını koruyabilmesi için kanunun tanıdığı bazı hak talep etme imkanları mevcuttur. Bu hak talep etme imkanlarından biri de işe iade davasıdır. 

İşe iade davası, İş Hukuku Avukatı hizmetimiz kapsamına gerçekleştirebileceğimiz üzere şu tanımlayama tabidir; işveren tarafından iş akdi çeşitli nedenlere bağlı olarak fesih edilen ancak bu fesih durumunun geçersiz olduğunu düşünen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe geri iade edilmesini talep edebilmesinin mümkün kılındığı davadır. İşe iade davasının, yalnızca iş sözleşmesi geçersiz bir nedene bağlı olarak sonlandırılan ( bilindik tabiri ile işten kovulan ) işçi tarafından açılması mümkün olan bir davadır. Buradan, işverenin Akbulut Hukuk Bürosu hizmetimiz kapsamına talepte bulunarak iş iadesi davası açamayacağı sonucunun çıkartılması mümkündür. 

İşçinin sınırsız hakka sahip olmadığının kanıtlanabilmesi açısından, işe iade davası açacak olan işçinin aşağıdaki şartlara uyuyor olması gereklidir;

 • İş yerinde çalışan işçi sayısı, en az 30 olmalıdır. Bu sayının belirlenmesi amacı ile araştırma ya da inceleme yapılırken, yalnızca işçinin çalıştığı yerin değil; eğer varsa iş verenin aynı iş kolunda hizmet sunan diğer yerlerinin de göz önünde bulundurulması gereklidir. 
 • İşçinin iş yerinde geçirdiği süre, en az 6 ay olmalıdır. İş Hukuku Avukatı hizmetimiz kapsamında, yer altında çalışan işçilerin bu koşula tabi olmadıklarını söylemek mümkündür.
 • İşveren ile işçi arasında belirsiz süreli olan bir iş sözleşmesi bulunmalıdır. Dolayısı ile işçinin belirli süreli çalıştığı durumlarda işe iade davası talebinde bulunması mümkün değildir. 
 • İşçinin işe iade davası açabilmesi için İş Kanunu kapsamında çalışan bir işçi olması gerekmektedir.
 • İşçi ancak işveren tarafından yapılan feshin geçerli bir nedene dayanmaması halinde işe iade davası açabilecektir.
 • İşveren vekilleri, işe iade davası açamayacaktır.

 İşçi Alacakları

İşçi ile  işveren arasındaki iş akdinin haksız bir şekilde sonlandırılması sonucunda karşı karşıya kaldığı mağduriyeti giderebilmesi için “işçi alacakları” kavramı ortaya atılmıştır. İş Hukuku Avukatı hizmetimizden yola çıkarak işçi alacaklarının işçi ile işveren arasında var olan sözleşmelerin sona erme biçimine bağlı olarak değişiklik gösterdiklerini söylemek mümkündür. Bu bağlamda ele alınabilecek işçi alacakları ise aşağıda belirtildiği şekildedir.

Kıdem Tazminatı

Fazla Mesai Alacağı

Yıllık İzin Ücreti

İhbar Tazminatı

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri

Hafta Tatili Ücreti

Asgari Geçim İndirimi

Kötü Niyet Tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı

Haksız Fesih Tazminatı

Boşta Geçen Süre Ücreti

İş Kazalarından Doğan Tazminatlar

Eşit Davranmama Tazminatı

Sendikal Tazminat

İşçilik alacaklarına ilişkin olarak detaylı bilgi edinmek isteyen İşçilerin İş Hukuku Avukatı hizmetlerimiz kapsamında bizler ile irtibata geçebilir.

İş Sözleşmelerinin Fesih Nedenleri

Kanunda yer alan, İş Hukuku Avukatı ve Akbulut Hukuk Bürosu olarak hizmetimiz alanında benimsediğimiz iş sözleşmesinin fesih nedenleri aşağıda verildiği gibidir.

 • İşçinin istifası
 • Belirli süreli sözleşmede belirlenen tarihin dolması
 • Tarafların anlaşması ile fesih
 • Kendi isteği ile (iş ya da özel nedenlerle) istifası
 • 24. madde gereğince haklı nedenle tazminatlı fesih
 • Kadın işçinin evlenmesinden sonraki bir yıl içinde geçerli sebeple feshi
 • İşverenin işçiyi işten çıkarması
 • Geçerli sebeple tazminatlı feshi
 • 25. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25/II ile tazminatsız feshi
 • Emeklilik (prim günü ve hizmet yılı dolmasına rağmen yaşı bekleyenler dâhil)
 • Ölüm
 • Askerlik

Yukarıda verilen durumlardan herhangi birinin bulunması halinde, Aydın’da İş hukuku avukatı hizmetimiz kapsamında daha önce de belirttiğimiz üzere, her fesih haklı fesih değildir. Bu sebeple iş sözleşmesi ( akdi ) haksız bir şekilde sona erdirilmiş olan işçilerin, mevcut haklarını kullanmayan ya da kötü muamele gördüğünü düşünen işçilerin gerekli işlemleri yaptırmak ve haklarını temin ettirmek amacı ile bizler ile iletişime geçmeleri mümkündür.

Hizmetlerimiz kapsamında, hem işçinin hak sahibi olduğu işçi alacaklarını temin etmesi hem de bu bağlamda söz konusu olan dava hakkını kullanması, tarafımızda gerçekleştirilmektedir.

İşten mi Çıkarıldınız? İşe İade Hakkınız Var Mı? İşe İade Koşulları Nelerdir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İŞ KAZASI NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVASI

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI)

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!

0
Would love your thoughts, please comment.x