KONKORDATO TASDİK KARARI 2021

       T.C.
AYDIN
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
ESAS NO : 2021/59 Esas

CELSE NO : 1
CELSE TARİHİ : 06/10/2021

BAŞKAN : Gülcan AÇIKGÖZ 92606
ÜYE : Burcu YILMAZ ÖNAL 104869
ÜYE : Rahime Burcu ARIKAN 109830
KATİP : Dilek AKTAŞ 55571

Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı şirket temsilcisi Engin Emlek ile davacılar vekili Av. Orçun Akbulut, Feri Müdahil Türk Ekonomi Bankası AŞ vekili Av. Betül Örs ile konkordato komiseri geldi. Başka gelen yok Açık yargılamaya başlanıldı.
Bir kısım müdahiller vekillerinin UYAP sistemi üzerinden mazeret dilekçesi göndermiş oldukları görüldü, okundu.
Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/09/2021 tarih, 2019/145 Esas, 2021/59 Karar sayılı görevsizlik kararı okundu.
Mahkememizin tensip tutanağının davacılar vekiline tebliğ edildiği anlaşıldı.Tensip tutanağı okundu.
Basın ilan kurumuna yazılan müzekkereye yanıt verildiği görüldü.Okundu.
Efeler Tapu Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap var. Okundu dosyaya konuldu.
Nazilli 1.İcra Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabı okundu.
Davacılar vekilinin 04/10/2021 tarihli talep dilekçesi okundu.
Konkordato komiserinin dosyaya sunduğu 19/09/2021 havale tarihli raporu okundu.
Konkordato komiseri dosyadaki kimliği ve yemini tahtında huzura alındı.
Konkordato Komiseri Hakan Kaya beyanında; Dava dilekçesinde davacı taraf adi alacaklılar yönünden konkordato talebinde bulunmuştur. Rehinli alacaklılar yönünden konkordato talebinde bulunmamıştır. Ancak ben hem rehinli alacaklılar ile hem de adi alacaklılarla toplantı yaptım. Adi alacaklılar konkordato projesini tasdik ettiler, rehinli alacaklılar projeyi tasdik etmediler. Davacıların projesinin uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Projeye göre ilk ödeme tasdik tarihinden itibaren 3 ay sonra başlayacak olup toplam da 30 ay içerisinde ödenecektir. Ödenmemiş bir işçilik alacağı yoktur. Vergi Dairesi ve SGK ile 7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma yapılmıştır. Dosyada Aydın 1 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen satış kararı üzerine Efeler İlçesi 1144 ada 11 parsel , 17 ve 18 nolu bağımsız bölümler satılmıştır. Bu taşınmazlar Albaraka Türk AŞ ye ipotekli idi. Bu taşınmazların satışından elde edilen parayla bankanın borcunun tamamı kapatılmıştır. İşbankasına rehinli 60.000-TL civarında borç vardı. Bu borç da araç rehni ile teminat altına alınmıştır. TEB ‘in alacağıda ipotek ile teminat altındadır. İpotekli daire de borcu karşılar durumdadır. Davacı şirket borca batık da değildir. Davanın kabulünde bir mahsur yoktur dedi.
Beyanı okundu imzası alındı.
Konkordato Komiseri

Davacılar vekilinden soruldu: İİK’nun 305.md sindeki konkordatodaki tasdik şartları gerçekleşmiştir. Davacılar Engin Emlek yönünden 10/10/2019 tarihli celsede karar çıkmıştır. Bu karar gereğince dosya Aydın 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/241 esas sayısına kayıt edilmiştir. Gerekçesi bu dosya üzerinden yazılmıştır. Mahkemenin verdiği red kararı da onanarak kesinleşmiştir, celse arasında Mahkemenize sunduğumuz 04/10/2021 tarihli dilekçedeki talebimiz gibi karar verilsin dedi.
Feri Müdahil vekilinden soruldu: Konkordato komiserinin beyanlarını ve raporlarını kabul etmiyoruz. Davanın reddine karar verilsin dedi.
GD-1-Müdahale talepleri ile ilgili görevsizlik kararı veren mahkemece karar verildiği, müdahale talebinin kabulüne karar verilen Öz Şanal Züccaciye…Ltd.Şti,Kar-Pen..Ltd. Şti., QNB Finans Faktoring AŞ., Yapı Kredi Bankası AŞ.’nin müdahale harcını yatırdıkları, SGK’nın harçtan muaf olduğu, diğer müdahillerin müdahale harcını yatırmadıkları, mahkememiz tensip ara kararı ile her bir alacaklıya 59,30’er TL müdahale harcını yatırmak için duruşma gününe kadar kesin süre verildiği halde verilen kesin süre içerisinde müdahale harçlarını yatırmadıkarı anlaşılmakla; müdahil Öz Şanal Züccaciye…Ltd.Şti, Kar-Pen..Ltd. Şti., QNB Finans Faktoring AŞ., Yapı Kredi Bankası AŞ. ve SGK’ dışındaki diğer alacaklıların müdahilliklerine ilişkin ara karardan dönülmesine, iş bu alacaklıların UYAP’taki müdahillik kayıtlarının silinmesine,
2-Davacı vekilinin 04/10/2021 tarihli dilekçesinde Efeler İlçesi 1144 ada 11 parsel 17 ve 18 nolu bağımsız bölümlerdeki hacizlerin kaldırılması talebinin; işbu taşınmazlar davacı adına kayıtlı olmadığından hacizlerin kaldırılması talebi yönünden davacının hukuki menfaati bulunmadığından Reddine,
3-Tahkikat aşamasında yapılacak başkaca işlem kalmadığından tahkikatın sonlandırılarak sözlü yargılamaya geçilmesine karar verildi.Açıklandı.Açık yargılamaya devam olundu.
Davacı vekilinden son beyanları soruldu: Taleplerimizi tekrar ederiz dedi.
Feri Müdahil vekilinden son beyanları soruldu: Davanın reddine karar verilsin dedi.
Dosya incelendi. Araştırılacak incelenecek başkaca husus kalmadığı anlaşılmakla açık yargılamaya son verildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.
HÜKÜM:gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
A-1-Davacı Engin Emlek hakkında açılan konkordato davası ile ilgili Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli duruşmasında karar verildiğinden işbu davacı hakkında açılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
B-1-Davacı şirketin konkordato davasının kabulü ile; İİK’nun 305, 306. maddeleri gereğince rehinli alacaklılar dışında konkordatoya tabi diğer alacaklar yönünden konkordato tastik koşulları oluştuğundan, Emlek Alüminyum İnşaat Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato projesinin; alacaklıların talebi, komiserin görüşü nazara alınarak tasdiki ile; davacının tastik edilen proje kapsamındaki tüm borçlarının, konkordato tastik kararının verildiği tarih olan 06/10/2021 tarihinden itibaren üç aylık aralıklarla, üç aylık ilk ödeme 06 /01/2022 tarihinde yapılmak üzere 30 ayda ve eşit taksitler halinde ödemesine,
2-Konkordato projesine alacaklılar teminat koşulu aranmaksızın katılmış olduğundan teminat alınmasına yer olmadığına,
3-İİK’nun 306/2 maddesi gereğince mahkemece tayin edilen komiserin; konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim tedbirlerini almakla görevli kayyım olarak atanmasına,
Kayyımın; borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir mahkemeye rapor sunmasına, sunulacak raporların UYAP’a taranarak alacaklıların ve borçlunun incelemesine hazır tutulmasına,
4-Konkordato denetçisi kayyımın yapacağı iş, emek ve mesaisi nazara alınarak aylık 2.000,00 TL ücret taktiri ile davacının taktir edilen bu ücretin ilk üç ayı olan 6.000,00 TL’sinin dosyaya 2 hafta içinde yatırılmasına,
5-Çekişmeli alacak sahiplerine İİK’nun 308/b maddesi gereğince kararın ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açmaları için süre verilmesine, bu süre içinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme haklarının düşeceğinin ihtarına (ihtaratın ilan ile yapılmasına)
6-İİK’nun 306/3 maddesi yollamasıyla İİK’nun 288. Madde uyarınca tastik kararının ilanına ve geçici mühlet kararında bildirim yapılan ilgili yerlere müzekkere ile bildirilmesine,
7-Aydın 1.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından davacı şirket lehine verilen tedbirlerin aynen devamına,
8-Davacı tarafça yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına, artan gider avansı var ise kayyım ücretleri için kullanılmasına,
9-Dosyaya yatırılan 16.894,48TL konkardato tasdik harcının Hazineye aktarılmasına,
Dair, davacı şirket temsilcisi ve vekili ile feri müdahile talebinde bulunan TEB vekilinin yüzüne karşı diğer müdahillerin yokluğunda tebliğden itibaren 10 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesine hitaben mahkememize verilecek istinaf dilekçesi ile istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/10/2021

Başkan 92606 Üye 104869 Üye 109830 Katip 55571
¸e-imzalı ¸e-imzalı ¸e-imzalı ¸e-imzalı

TİCARET MAHKEMESİ GÖREV YETKİLERİ


Asliye Ticaret Mahkemesi Görev ve Yetkileri kanunda ayrıntılı olarak belirlenmiş olup hukuk muhakemeleri kanunu mahkemelerin görev ve yetkileri kapsamında değerlendirilmiştir.

Asliye Ticaret Mahkemesi Nedir?

Dava konusunda herhangi bir miktar ve sınır olmaksızın ticari davaların görüldüğü mahkemelere asliye ticaret mahkemesi denir. Asliye ticaret mahkemeleri nitelik olarak özel bir mahkemedir. Asliye ticaret mahkemesinde görülen ticari davalar mutlak ticari dava ve nispi ticari dava olarak ikiye ayrılır.

 • Mutlak ticari dava : Kanunlarda ve özellikle Türk Ticaret Kanunu’nda ticari dava oldukları belirtilen ve asliye ticaret mahkemesinde görülecekleri açıkça yazılan davalar mutlak ticari davadır. Bir davanın mutlak ticari dava olması için tarafların tacir olmasına ya da dava konusunun ticari bir iş olmasına gerek yoktur.
 • Nispi ticari dava : Eğer bir hukuk davasında tarafların ikisi de tacirse ve bu dava ticari işletmelerle ilgiliyse, hukuk davası ticari dava sayılır. Bu tip davalara da nispi ticaret davası denir. Fakat bir davanın nispi ticaret davası olması için iki tarafında tacir olması ve iki tarafında ticari işletmesiyle ilgili olması gerekir.

Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevleri

Asliye ticaret mahkemesi bir özel mahkemedir. Bu nedenle sadece kanunda belirtilen davalara bakmakla görevlidir. Asliye ticaret mahkemesi her yargı bölgesinde yer almayabilir. Asliye ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğu davalar genellikle teknik bilgi isteyen, karmaşık davalar olabilmektedir. Bu nedenle asliye ticaret mahkemesinin görev alanındaki davaların bir hukuk bürosu aracılığı ile sürdürülmesi önemlidir. Asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğu davalar şu şekildedir;

 • Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarda ticari dava olarak kabul edilen davalar.
 • Her iki tarafın tacir olduğu ve davanın her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar.

Kural olarak asliye ticaret mahkemesi tek hakimli bir mahkemedir. Fakat bazı hallerde üç kişilik bir hakim heyeti davaya bakmaktadır. Üç kişilik hekim heyetince asliye ticaret mahkemesinde görülecek olan davalar şunlardır;

 • Konusu parayla ölçülebilen davalarda dava değeri 300.000 (üçyüzbin) TL olan davalar.
 • Türk Ticaret Kanunu’nda hakimin kesin olarak karara bağlayacağı öngörülen davalar.
 • Tahkim yargılamasıyla ilgili davalar.
 • İflastan ve konkordatodan kaynaklanan davalar.
 • Şirketlerin organları, tasfiyeleri ve fesihlerine ilişkin davalar.

Asliye Ticaret Mahkemesinin Yetkisi

Yetki kavramı davanın nerede açılması gerektiğini gösterir. Bir ticari davada hangi asliye ticaret mahkemesinin yetkili olduğu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nca belirtilmiştir. Genel yetkili asliye ticaret mahkemesi davanın açıldığı tarihte davalının yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir. Fakat bazı davalar için özel yetki belirlenmiş olabilir. Bu davalarda hem özel yetkili olan asliye ticaret mahkemesi hem de genel yetkili olan asliye ticaret mahkemesi yetkili kabul edilir. Yani özel yetkinin bulunduğu davalarda dava her iki yetkili mahkemede de açılabilir.

Bir dava türü için kesin yetki kuralı öngörülmüş olabilir. Kesin yetki kuralının öngörüldüğü asliye ticaret mahkemesinde görülecek davalarda yalnızca kanunda bahsedilen mahkeme yetkilidir. Bu şekilde bir kesin yetki belirlenmişse genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkisi geçersiz olur. Asliye ticaret mahkemesinde görülen davalarda kesin yetki kuralları şu şekildedir;

 • Şirketlerin, ortaklık ve üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, ortaklarına ve üyelerine karşı açılacak davalarda şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi kesin yetkilidir.
 • Can sigortalarıyla ilgili davalarda sigorta ettirenin, lehtarın ya da sigortalının lehine veya aleyhine açılan davalarda bu kişilerin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi kesin yetkilidir.

Asliye Ticaret Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye ticaret mahkemesi Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarda ticari dava olarak kabul edilen davalar ile her iki tarafın tacir olduğu ve davanın her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalara bakar. Asliye ticaret mahkemesinin baktığı davalar tarafların tek başlarına yürütmelerinin zor olduğu davalardır. Bu nedenle bu davalarda ticaret hukuku alanında deneyimli bir avukattan destek almak tavsiye edilir. Asliye ticaret mahkemesinin baktığı davalardan bazıları şu şekildedir;

 • Çek, senet ve bono ile ilgili davalar
 • İflas davası
 • Rekabet yasağı davası
 • İşletmenin veya malvarlığının devralınması, birleşmesi ve tür değiştirmesiyle ilgili davalar
 • Komisyon sözleşmesiyle ilgili davalar
 • Ticari temsilciler ve ticari vekillerle ilgili davalar
 • Sigorta ile ilgili davalar
 • Kredi mektubu ve kredi emriyle ilgili davalar
 • Bankalara ve diğer finansal kuruluşlara ödünç para verme ile ilgili davalar

Asliye Ticaret Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Başvuru

Asliye ticaret mahkemesi kararının yanlış ya da eksik olduğunu düşünen taraf istinaf yoluna başvurabilir. Asliye ticaret mahkmesinin verdiği nihai kararlar ve ihtiyati haciz ve tedbir kararlarının yanlış ya da eksik olduğu iddiasıyla istinafa gidilebilir. Fakat asliye ticaret mahkemesinin verdiği ara kararlar istinafın konusu olamaz. Asliye ticaret mahkemesinde görülen bir malvarlığıyla ilgili davada istinafa gidebilmenin önkoşulu dava konusu değerin 2018 yılı itibari ile 3.560 TL’den fazla olmasıdır.

Asliye ticaret mahkemesi kararına karşı istinafa gitmek isteyen taraf bölge adliye mahkemesine bir dilekçe ile başvurmalıdır. Başvurulacak bölge asliye mahkemesi kararı veren asliye ticaret mahkemesinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Dilekçeden istinafa başvurma sebebi açık bir şekilde yazılmış olmalıdır. Asliye ticaret mahkemesinin ilamı taraflara tebliğ etmesinden itibaren 2 hafta içerisinde taraflar istinaf yoluna başvurabilir. İstinafa başvuru için verilen dilekçeye karşı taraf bu dilekçenin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermelidir. Asliye ticaret mahkemesinin kararını yanlış ya da eksik bulan kişinin istinafa başvurabilmesi için bu durumdan bir menfaatinin bulunması gerekir. Asliye ticaret mahkemesinin kararına karşı başvurulan istinaf yolunda mahkeme başvuruyu haklı bulursa üç çeşit karar verebilir;

 • Asliye ticaret mahkemesi kararının kaldırılarak davanın mahkemeye geri gönderilmesi.
 • Asliye ticaret mahkemesi kararının kaldırılarak davanın tamamen ya da kısmen kabul edilmesi.
 • Asliye ticaret mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddedilmesi.

Asliye Ticaret Mahkemesi Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvuru

Temyiz, istinaf kararlarına, yani bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı başvurulan bir yoldur. Asliye ticaret mahkemesinin kararına karşı doğrudan temyize başvurulamaz, önce istinafa başvurulması gerekir. Temyiz yolunda yalnızca bölge adliye mahkemesinin verdiği kararın hukuka uygunluk denetimi yapılır, yeni bir inceleme yapılarak yeni bir karar verilmez. Asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren bir davayı temyize götürebilmek için dava konusunun değeri 2018 yılı itibari ile 47.530 lirayı geçmelidir.

Temyiz yoluna başvurmak isteyen taraf istinaf yolunda verilen nihai kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde bu başvuruyu gerçekleştirmelidir. Karşı taraf başvuruda bulunan iddialara cevap vermek için temyize başvuru dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde ise cevap dilekçesi verilmelidir. Temyiz incelemesi sonucunda şu kararlar verilebilir;

 • Bozma kararı
 • Onama kararı
 • Düzelterek onama kararı
Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!