KONKORDATO TASDİK KARARI 2021

              T.C.
AYDIN
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
ESAS NO : 2021/59 Esas

CELSE NO : 1
CELSE TARİHİ : 06/10/2021

BAŞKAN : Gülcan AÇIKGÖZ 92606
ÜYE : Burcu YILMAZ ÖNAL 104869
ÜYE : Rahime Burcu ARIKAN 109830
KATİP : Dilek AKTAŞ 55571

Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı şirket temsilcisi Engin Emlek ile davacılar vekili Av. Orçun Akbulut, Feri Müdahil Türk Ekonomi Bankası AŞ vekili Av. Betül Örs ile konkordato komiseri geldi. Başka gelen yok Açık yargılamaya başlanıldı.
Bir kısım müdahiller vekillerinin UYAP sistemi üzerinden mazeret dilekçesi göndermiş oldukları görüldü, okundu.
Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/09/2021 tarih, 2019/145 Esas, 2021/59 Karar sayılı görevsizlik kararı okundu.
Mahkememizin tensip tutanağının davacılar vekiline tebliğ edildiği anlaşıldı.Tensip tutanağı okundu.
Basın ilan kurumuna yazılan müzekkereye yanıt verildiği görüldü.Okundu.
Efeler Tapu Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap var. Okundu dosyaya konuldu.
Nazilli 1.İcra Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabı okundu.
Davacılar vekilinin 04/10/2021 tarihli talep dilekçesi okundu.
Konkordato komiserinin dosyaya sunduğu 19/09/2021 havale tarihli raporu okundu.
Konkordato komiseri dosyadaki kimliği ve yemini tahtında huzura alındı.
Konkordato Komiseri Hakan Kaya beyanında; Dava dilekçesinde davacı taraf adi alacaklılar yönünden konkordato talebinde bulunmuştur. Rehinli alacaklılar yönünden konkordato talebinde bulunmamıştır. Ancak ben hem rehinli alacaklılar ile hem de adi alacaklılarla toplantı yaptım. Adi alacaklılar konkordato projesini tasdik ettiler, rehinli alacaklılar projeyi tasdik etmediler. Davacıların projesinin uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Projeye göre ilk ödeme tasdik tarihinden itibaren 3 ay sonra başlayacak olup toplam da 30 ay içerisinde ödenecektir. Ödenmemiş bir işçilik alacağı yoktur. Vergi Dairesi ve SGK ile 7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma yapılmıştır. Dosyada Aydın 1 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen satış kararı üzerine Efeler İlçesi 1144 ada 11 parsel , 17 ve 18 nolu bağımsız bölümler satılmıştır. Bu taşınmazlar Albaraka Türk AŞ ye ipotekli idi. Bu taşınmazların satışından elde edilen parayla bankanın borcunun tamamı kapatılmıştır. İşbankasına rehinli 60.000-TL civarında borç vardı. Bu borç da araç rehni ile teminat altına alınmıştır. TEB ‘in alacağıda ipotek ile teminat altındadır. İpotekli daire de borcu karşılar durumdadır. Davacı şirket borca batık da değildir. Davanın kabulünde bir mahsur yoktur dedi.
Beyanı okundu imzası alındı.
Konkordato Komiseri

Davacılar vekilinden soruldu: İİK’nun 305.md sindeki konkordatodaki tasdik şartları gerçekleşmiştir. Davacılar Engin Emlek yönünden 10/10/2019 tarihli celsede karar çıkmıştır. Bu karar gereğince dosya Aydın 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/241 esas sayısına kayıt edilmiştir. Gerekçesi bu dosya üzerinden yazılmıştır. Mahkemenin verdiği red kararı da onanarak kesinleşmiştir, celse arasında Mahkemenize sunduğumuz 04/10/2021 tarihli dilekçedeki talebimiz gibi karar verilsin dedi.
Feri Müdahil vekilinden soruldu: Konkordato komiserinin beyanlarını ve raporlarını kabul etmiyoruz. Davanın reddine karar verilsin dedi.
GD-1-Müdahale talepleri ile ilgili görevsizlik kararı veren mahkemece karar verildiği, müdahale talebinin kabulüne karar verilen Öz Şanal Züccaciye…Ltd.Şti,Kar-Pen..Ltd. Şti., QNB Finans Faktoring AŞ., Yapı Kredi Bankası AŞ.’nin müdahale harcını yatırdıkları, SGK’nın harçtan muaf olduğu, diğer müdahillerin müdahale harcını yatırmadıkları, mahkememiz tensip ara kararı ile her bir alacaklıya 59,30’er TL müdahale harcını yatırmak için duruşma gününe kadar kesin süre verildiği halde verilen kesin süre içerisinde müdahale harçlarını yatırmadıkarı anlaşılmakla; müdahil Öz Şanal Züccaciye…Ltd.Şti, Kar-Pen..Ltd. Şti., QNB Finans Faktoring AŞ., Yapı Kredi Bankası AŞ. ve SGK’ dışındaki diğer alacaklıların müdahilliklerine ilişkin ara karardan dönülmesine, iş bu alacaklıların UYAP’taki müdahillik kayıtlarının silinmesine,
2-Davacı vekilinin 04/10/2021 tarihli dilekçesinde Efeler İlçesi 1144 ada 11 parsel 17 ve 18 nolu bağımsız bölümlerdeki hacizlerin kaldırılması talebinin; işbu taşınmazlar davacı adına kayıtlı olmadığından hacizlerin kaldırılması talebi yönünden davacının hukuki menfaati bulunmadığından Reddine,
3-Tahkikat aşamasında yapılacak başkaca işlem kalmadığından tahkikatın sonlandırılarak sözlü yargılamaya geçilmesine karar verildi.Açıklandı.Açık yargılamaya devam olundu.
Davacı vekilinden son beyanları soruldu: Taleplerimizi tekrar ederiz dedi.
Feri Müdahil vekilinden son beyanları soruldu: Davanın reddine karar verilsin dedi.
Dosya incelendi. Araştırılacak incelenecek başkaca husus kalmadığı anlaşılmakla açık yargılamaya son verildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.
HÜKÜM:gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
A-1-Davacı Engin Emlek hakkında açılan konkordato davası ile ilgili Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli duruşmasında karar verildiğinden işbu davacı hakkında açılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
B-1-Davacı şirketin konkordato davasının kabulü ile; İİK’nun 305, 306. maddeleri gereğince rehinli alacaklılar dışında konkordatoya tabi diğer alacaklar yönünden konkordato tastik koşulları oluştuğundan, Emlek Alüminyum İnşaat Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato projesinin; alacaklıların talebi, komiserin görüşü nazara alınarak tasdiki ile; davacının tastik edilen proje kapsamındaki tüm borçlarının, konkordato tastik kararının verildiği tarih olan 06/10/2021 tarihinden itibaren üç aylık aralıklarla, üç aylık ilk ödeme 06 /01/2022 tarihinde yapılmak üzere 30 ayda ve eşit taksitler halinde ödemesine,
2-Konkordato projesine alacaklılar teminat koşulu aranmaksızın katılmış olduğundan teminat alınmasına yer olmadığına,
3-İİK’nun 306/2 maddesi gereğince mahkemece tayin edilen komiserin; konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim tedbirlerini almakla görevli kayyım olarak atanmasına,
Kayyımın; borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir mahkemeye rapor sunmasına, sunulacak raporların UYAP’a taranarak alacaklıların ve borçlunun incelemesine hazır tutulmasına,
4-Konkordato denetçisi kayyımın yapacağı iş, emek ve mesaisi nazara alınarak aylık 2.000,00 TL ücret taktiri ile davacının taktir edilen bu ücretin ilk üç ayı olan 6.000,00 TL’sinin dosyaya 2 hafta içinde yatırılmasına,
5-Çekişmeli alacak sahiplerine İİK’nun 308/b maddesi gereğince kararın ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açmaları için süre verilmesine, bu süre içinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme haklarının düşeceğinin ihtarına (ihtaratın ilan ile yapılmasına)
6-İİK’nun 306/3 maddesi yollamasıyla İİK’nun 288. Madde uyarınca tastik kararının ilanına ve geçici mühlet kararında bildirim yapılan ilgili yerlere müzekkere ile bildirilmesine,
7-Aydın 1.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından davacı şirket lehine verilen tedbirlerin aynen devamına,
8-Davacı tarafça yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına, artan gider avansı var ise kayyım ücretleri için kullanılmasına,
9-Dosyaya yatırılan 16.894,48TL konkardato tasdik harcının Hazineye aktarılmasına,
Dair, davacı şirket temsilcisi ve vekili ile feri müdahile talebinde bulunan TEB vekilinin yüzüne karşı diğer müdahillerin yokluğunda tebliğden itibaren 10 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesine hitaben mahkememize verilecek istinaf dilekçesi ile istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/10/2021

Başkan 92606 Üye 104869 Üye 109830 Katip 55571
¸e-imzalı ¸e-imzalı ¸e-imzalı ¸e-imzalı

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!