ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı olmaması nedeni ile bozma.

YARGITAY

  1. Ceza Dairesi

Esas Yıl/No: 2021/2136

Karar Yıl/No: 2021/9686

Karar tarihi: 14.10.2021

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm süresinde temyiz edilmekle;

Temyiz edenlerin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Ceza miktarları itibariyle yasal şartları taşımayan duruşmalı inceleme taleplerinin CMK’nın 299. maddesi uyarınca reddine;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan inceleme sonunda;

I) Sanıklar …, …, …, …, …, … yönünden:

Sanık … hakkında belirlenen cezadan TCK’nın 221/4-2.maddesi gereğince indirim yapılırken, indirimin gerekçeye de uygun olarak 3/4 hesabı ile tespit edilmesine rağmen oranın 2/3 olarak gösterilmesi sonuca etkili olmayan maddi hata kabul edilmiş, kararın esasını oluşturan kısa karardaki 2/3 oranının gerekçeli kararda 3/4 olarak değiştirilemeyeceğinin gözetilmemesi uygulamanın lehe olması ve aleyhe temyiz bulunmaması da nazara alınarak bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanıklar ve müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davalarının esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

II) Sanıklar …, …, … ve … hakkında verilen hükümlerle ilgili olarak:

A- Sanıklar …, …, … yönünden;

Sanıklar ve müdafilerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Anayasanın 138/1. maddesi hükmü, TCK’nın 61. maddesinde düzenlenen cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine ilişkin ölçütlerle 3/1. maddesinde düzenlenen orantılılık ilkesi çerçevesinde, suçun işleniş biçimi bağlamında sanığın örgütteki konumu, kaldığı süre, faaliyetlerinin mahiyet ve yoğunluğu meydana gelen zarar ve tehlike ile sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı da göz önünde bulundurularak işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde dosya kapsamına ve hakkaniyete uygun adil bir cezaya hükmedilmesi gerekirken teşdidin derecesinde hataya düşülerek dosyaya özgülenmeyen yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde fazla ceza tayin edilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de, sanık … hakkında belirlenen cezadan TCK’nın 221/4-2. maddesi gereğince indirim yapılırken, indirimin gerekçeye de uygun olarak 3/4 hesabı ile tespit edilmesine rağmen oranın 2/3 olarak gösterilmesi sonuca etkili olmayan maddi hata ise de, kararın esasını oluşturan kısa karardaki 2/3 oranının gerekçeli kararda 3/4 olarak değiştirilemeyeceğinin gözetilmemesi,

B- Sanık … yönünden;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16-956 E. 2017/370 sayılı kararı ile onanarak kesinleşen, Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 E. 2017/3 sayılı kararında; ByLock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bir suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağının kabul edildiği gözetilerek, ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, ByLock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, buna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, temyiz aşamasında geldiği anlaşılan … ID nolu ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, sanıkla ilgili beyanları bulunan …’in ifade ve teşhis tutanağı, Amasya Emniyet Müdürlüğü’nün mahrem imam ve operasyonel hat kullananların tespitine ilişkin gönderilen belgelerle birlikte CMK’nın 217. maddesi uyarınca duruşmada okunarak tartışılması ve sanık hakkında UYAP entegrasyon ekranında gözüken Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/105 esas sayılı dosyasının temin edilerek incelenip gerektiği takdirde birleştirilmesi için gereğine tevessül edilmesinden sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, yetersiz belgelere dayanılarak eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanıklar ve müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıklar … ve …’nun tutuklulukta geçirdikleri süre, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve bozma nedenleri gözetilerek tutukluluk hallerinin devamına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Yozgat Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.10.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!