ETKİN PİŞMANLIK CEZA VERİLMESİN YER OLMADIĞI KARARI İZMİR BAM 2. CEZA DAİRESİ

T.C.
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  1. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

Esas No : 2021/
Karar No : 2021/

İNCELENEN KARARIN ;
MAHKEMESİ : Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 30/12/2020
NUMARASI : 2019/304 Esas 2020/309 Karar
SANIK :
MÜDAFİ : Av.Orçun AKBULUT
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak
SUÇ TARİHİ : 22/05/2019
HÜKÜM : Mahkumiyet, 2 yıl 6 ay hapis Cezası, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK.nın 53/1-a,c,d,e)
İSTİNAFA BAŞVURAN : Sanık müdafi Av. Orçun AKBULUT; 31/12/2020

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa isnat olunan suç yönünden gerek dosya kapsımındaki deliller, gerekse etkin pişmanlık kapsamındaki ikrar içeren beyanları dikkate alındığında, silahlı terör örgütü üyesi kabul edilen sanık hakkındaki ilk derece mahkemesinin suç vasıflandırmasına yönelik delil taktirinde bir isabetsizlik görülmemiş olup, ilk derece mahkemesi tarafından etkin pişmanlık hükümlerinin TCK.nın 221/4. maddesinin ikinci cümlesi gereğince uygulama yapılarak cezasından indirim yapılmış ise de, etkin pişmanlık beyanında bulunan ve bu kapsamda verdiği bilgi ve beyanların samimi olduğu yapılan araştırma ile tespit edilen sanığın, hakkında soruşturma başladıktan sonra, 22/05/2019 tarihinde kendiliğinden giderek gönüllü olarak teslim olduğu ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık beyanında bulunduğu anlaşıldığından, hakkında TCK.nın 221/4. maddesinin ilk cümlesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak sübut bulan silahlı terör örgütü üyeliği suçu nedeni ile ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinden, 5271 sayılı CMK.nın 280/1-c maddesi gereğince hükmün bu yönü ile istinaf aşamasında düzeltilmesi yoluna gidilmiştir.
Belirtilen hususlar dışında mahkemenin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla,
CMK.nın 280/1-c maddesi gereğince hükümdeki mahkumiyete ilişkin bölümlerin tamamının çıkarılarak yerine;
” 1-xxxxxxxx hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan açılan kamu davası nedeni ile Aydın 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30/12/2020 tarih, 2019/304 esas ve 2020/309 karar sayılı ilamı ile silahlı terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyetine dair verilen karara karşı sanık müdafii tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla, CMK.nın 280/1-c maddesi gereğince incelemeye konu hükmün düzeltilmek üzere kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasına, bu suretle;
Silahlı terör örgütüne üye olduğu kabul edilen sanığın, kendisi hakkında soruşturma başladıktan sonra gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili faydalı bilgi verdiği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nın 221/4.maddesinin ilk cümlesi ve CMK.nın 223/4-a maddesi gereğince örgüt üyeliği suçundan CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
5237 sayılı TCK.nın 221/5.maddesi gereğince taktiren bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,
2-a)İstinaf aşaması için yapılan yargılama giderlerinin devlet hazinesi üzerinde bırakılmasına,
b)İlk derece mahkemesi tarafından yapılan toplam (154,81) TL yargılama giderinin sanıktan tahsiliyle Devlet Hazinesine gelir kaydına,
3-Ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olması dikkate alınarak hakkındaki tüm adli kontrol tedbirlerinin KALDIRILMASINA,
4-Sanıktan el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu oluşturulacak adli kopyaların dosya içerisinde delil olarak SAKLANMASINA, incelemesi tamamlanan dijital materyal asıllarının ise sanığa İADESİNE,”
ibarelerinin eklenmek suretiyle CMK 280/1-c maddesi gereğince hukuka aykırılığın DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
Dair, hükmün tebliğinden itibaren onbeş günlük süre içerisinde dairemize veya dairemize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt kâtibine beyanda bulunmak (başvuru sahibinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise kurum müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek) suretiyle, Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 26/11/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!