ARAÇTA PERT DURUMU VARSA DEĞER KAYBI TALEP EDİLEBİLİR Mİ ?

Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım masrafları, aracın riziko tarihindeki değerini aşar ya da araç onarım kabul etmezse tam hasara uğramış sayılır.
Ülkemiz sigortacılık mevzuatında “pert” kavramına ilişkin herhangi bir tanım yer almamakla birlikte, uygulamada“pert” kavramı ağır ya da tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir.
18/07/1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 09/09/2011 tarihli 28049 sayılı Resmi Gazete ile değişik 39. maddesinde hurda araç, “Ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlar” şeklinde tanımlanmıştır.
Konu hakkında Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının 3.3.2.2. maddesi; “Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve
aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultu-
sunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez. Onarım masrafları zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini
aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez …” hükmünü amir olup ağır hasar ve tam hasar ayrımı yukarıda belirtilen çerçevede, sigortacılık esaslarına ve eksper raporu tespitlerine gör yapılmaktadır. Bu kapsamda yukarıda yer alan genel şart Başvuru ve Talep hükmü gereğince tam hasara uğramış olan motorlu araç için sigorta şirketi tarafından tazminat ödemesi yapılırken Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda “Hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konulmuş tescil belgesi aran- makta, aracın ağır hasarlı olması ve onarımının mümkün olması halinde ise araç hurdaya ayrılmamakla beraber Karayol-
ları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda “trafikten çekilerek tescili silinmiştir” kaydı bulunan tescil belgesinin ibrazıyla tazminat ödemesinin yapılması gerekmektedir.
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, araçta pert ihtimalinin olduğu durumlarda yani aracın hasarsız rayiç fiyatı ile kaza sebebiyle oluşan hasarların onarım bedellinin göz önünde bulun-
durularak, aracın tamirinin ekonomik olup olmadığının mahkemece uzman bilirkişi vasıtasıyla saptanması gerektiğini söylemektedir. Aracın hurda duruma gelmesi halinde, değer kaybı talebi kabul edilmeyecek, bunun yerine aracın hurda bedelinin ödenmesi gerekecektir. Zira bu halde, araç sahibinin aracını ikinci el piyasasında satışa çıkarması mümkün olmayacağından kaza nedeniyle rayicin altında bir bedelle satış yapması da mümkün olmayacak ve “araç değer kaybı“ olarak tazminat da istenemeyecektir.
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/2020 E., 2016/5739 K. sayılı ve 10/05/2016 tarihli kararında; “(…) Bu durumda mahkemece, davacı aracının modeli, yaşı, kaza sonucu meydana gelen hasar durumu, km’si, kullanım tarzı vs de göz önünde bulundurularak aracın onarımının mı, pertinin mi uygun (ekonomik) olduğu, pertinin ekonomik olması halinde ara-
cın olay tarihindeki 2.el piyasa rayiç değeri ile sovtaj değerinin (hasarlı hali ile ederinin) ve davacı tarafın aynı model ve özellikle yeni bir araç alması için gerekli makul sürenin tespit edilmesi ve bu süre içinde davacının yapması gerekli zorunlu giderler (yakıt masrafı v.s.) tenzil edilerek araç mahrumiyetinin belirlenmesi hususlarında, hasar konusunda uzman bilirkişiden açıklamalı, ayrıntılı, denetime elverişli bir rapor alınarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir” iç-
tihadında bulunmuştur.
Özetle, eğer aracın tamirinin ekonomik olmayacağı yönünde rapor oluşturulursa ve araç hakkında pert kararı verilirse, araç değer kaybı da talep edilemeyecektir. Zira pert olan
araçlarla ilgili olarak Kasko sigortacısı şirket, aracın o günkü rayiç değerini tazminat olarak mağdura öder. Bu halde araç sahibinin, aracını ikinci el piyasasında satışa çıkarması ve kaza
nedeniyle rayicin altında bir bedelle satış yapması mümkün olmayacağı için “araç değer kaybı“olarak tanımladığımız zararı da doğmamış olacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 votes, average: 3,75 out of 5)
Loading...
Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!